Bào ngư tiềm nguyên con

Giá thị truờng thay đổi theo tuỳ từng thời điểm