Cháo đầu tôm

Giá thay đổi theo thị truờng tuỳ từng thời điểm

Cháo đầu tôm