Ốc hương rang tiêu tỏi

Giá thị trường thay đổi theo tùy từng thời điểm