Ốc vòi voi Canda nuớng với sốt hải sản hoặc sốt mù tạt

Giá thị truờng thay đổi theo tuỳ từng thời điểm

Ốc vòi voi Canda nuớng với sốt hải sản hoặc sốt mù tạt