Tôm sú rang me/ tiêu tỏi/ ớt tỏi/ muối ớt/ ủ muối

Giá thực tế theo thị trường tuỳ từng thời điểm

Tôm sú rang me/ tiêu tỏi/ ớt tỏi/ muối ớt/ ủ muối